Thursday, July 12, 2012

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား


ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးးရ
ျပည္ထဲေရးဝန္ ႀကီ းဌာန
အမိန္ ႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၃၆၄/၂ဝ၁၂
ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၁၃၇၄ ခုႏွစ္ ၊ ပထမဝါဆုိ လျပည္ ့ေက်ာ္ ၂ ရက္
(၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ )

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၊ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ အပ္ႏွင္းေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ က်င့္သုံး၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေအာက္ပါနည္းဥပေဒမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

အခန္း ( ၁ )
အမည္ႏွင္ ့အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္

၁။ ဤနည္းဥပေဒမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။
၂။ ဤနည္းဥပေဒမ်ားတြင္ပါရွိေသာစကားရပ္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ တြင္ ပါရွိသည့္အတိုင္း အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ေစရမည့္အျပင္ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါအတုိင္း
အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေစရမည္-
(က) ဥပေဒ ဆိုသည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကိုဆိုသည္။
(ခ) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆုိသည္မွာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိဆုိသည္။
(ဂ) ပုံစံ ဆုိသည္မွာ ဤနည္းဥပေဒမ်ားအရ သတ္မွတ္သည့္ပုံစံကို ဆိုသည္ ။

အခန္း ( ၂ )
ခြင့္ျပဳမိန္႕ေလွ်ာက္ထားျခင္း

၃။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ကိုျဖစ္ေစ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ကိုျဖစ္ေစ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီ တန္းလွည့္ လည္ခြင့္ကိုျဖစ္ေစ ရရွိလိုသူသည္ မိမိေဆာင္ရြက္လိုသည့္ကိစၥရပ္ အတြက္သက္ဆိုင္ရာ ပုံစံ (၁)၊ (၂)သို႕မဟုတ္ (၃)ပါ အတိုင္း အခ်က္အလက္မ်ားကိုေဖာ္ျပ၍ မိမိေဆာင္ရြက္လိုသည့္ေန႔ရက္မတိုင္မီ အနည္းဆံုးငါးရက္ ႀကိဳတင္၍ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ ဖြဲ႕မွဴးထံ ေလွ်ာက္ ထားရမည္။
၄။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းကုိျဖစ္ေစ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့့္လည္ျခင္းကုိျဖစ္ေစ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္း လွည့္ လည္ျခင္းကုိျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္လုိသူသည္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုထက္ေက်ာ္လြန္၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိိပါက သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ အားလုံး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္နည္းဥပေဒ ၃ ပါအတုိင္း ေလွ်ာက္ထားရမည္။
၅။ နည္းဥပေဒ ၃ သို႕မဟုတ္ ၄ အရ ခြ င့္ျပဳမိန္ ့ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူ ၊ ဦးေဆာင္မည့္သူ၊ ေဟာေျပာမည့္သူတို ့၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ပံုစံ (၄) ပါ အတိုင္း ေဖာ္ျပ၍ ပူးတြဲရမည္။
၆။ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းခံသည့္ ေလွ်ာက္လႊာကိုၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးကုိယ္တုိင္ လက္ခံရမည္။ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးမရွိပါက တာဝန္က် တပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးဦးကလက္ခံ၍ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးထံေဆာလ်င္စြာ ဆက္လက္တင္ျပရမည္။
၇။ ခြင့္ျပဳမိန္႕ေတာင္းခံသည့္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ပါဝင္ရမည့္အခ်က္မ်ား မျပည့္စုံပါက သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးကျဖစ္ေစ၊ ယင္းက တာဝန္ေပးအပ္ေသာ ရဲအရာရွိကျဖစ္ေစ ေလွ်ာက္ထားသူအား လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွင္းျပ၍ ေလွ်ာက္လႊာကုိ ေဆာလ်င္စြာ ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္။
၈။ ပါဝင္ရမည့္အခ်က္မ်ား မျပည့္စံုသျဖင့္ေလွ်ာက္လႊာကိုနည္းဥပေဒ ၇ အရ ျပန္လည္ေပးအပ္ခံရပါက ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အခ်က္အလက္ ျပည့္စံုုစြာပါရွိေသာ ေလွ်ာက္လႊာကုို ျပန္လည္တင္ျပႏိုင္သည္။ ယင္းသို႕ေလွ်ာက္လႊာကုို ျပန္လည္တင္ျပပါက ခြင့္ျပဳ မိန္႔ေတာင္းခံသည့္ ေလွ်ာက္လႊာကို မိမိေဆာင္ရြက္မည့္ေန႕ရက္မတိုင္မီ အနည္းဆံုး ငါးရက္ႀကိဳတင္၍ တင္ျပရမည္။
၉။ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးသည္ ခြင့္ျပဳမိန္ ့ေတာင္းခံသည့္ေလွ်ာက္လႊာကို မိမိ၏သေဘာထားမွတ္ခ်က္ႏွင့္ အတူၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ထံ တင္ျပရမည္။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမရွိပါက ယင္းတင္ျပခ်က္ကို တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးဦးက လက္ခံရမည္။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး သို႕မဟုတ္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တာဝန္လႊဲအပ္ခံထားရသူက အဆိုပါ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အတည္ျပဳရန္ သင္ ့ မသင္ ့ ေဆာလ်င္စြာ အဆံုးအျဖတ္ေပးရမည္။
၁ဝ။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းခံသည့္ေလွ်ာက္လႊာကို အတည္မျပဳသင့္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ပါက အေၾကာင္း ျပခ်က္ ေဖာ္ျပ၍ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးထံျပန္ၾကားရမည္။

အခန္း ( ၃ )
ခြင့္ျပဳမိန္႕ထုတ္ေပးျခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္းႏွင့္အယူခံဝင္ျခင္း

၁၁။ ခြင့္ျပဳမိန္႕ေတာင္းခံသည့့္ေလွ်ာက္လႊာကုိ ုၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အတည္ျပဳပါက ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးသည္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝး ခြင့္ခြင့္ျပဳမိန္႔ကိုပုံစံ(၅)ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကိုပုံစံ(၆)ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝး ခြင့္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ခြင့္ျပဳမိန္ ့ကို ပုံစံ(၇)ျဖင့္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ရာေလွ်ာက္ထားသူအား ထုတ္ေပးရမည္။
၁၂။ ဥပေဒပုဒ္မ ၈၊ ပုဒ္မခြဲ(င) ပါ ေဒသဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္အရ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားရွိပါက နည္းဥပေဒ ၁၁ အရ ထုတ္ေပးေသာခြင့္ျပဳမိန္ ႔တြင္ ေဖာ္ျပရမည္။
၁၃။ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးသည္ခြင့္ျပဳမိန္႔တြင္ဥပေဒပုဒ္မ ၈၊ ပုဒ္မခြဲ(င)ပါ ေဒသဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္အရ သတ္မွတ္ေသာ စည္းကမ္း မ်ားကို ႀကိဳတင္ေရးဆြဲထားႏိုင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ၫိႇႏႈိင္းကာ ခ႐ုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးမွတစ္ဆင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးထံတင္ျပရမည္။
၁၄။ တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးသည္နည္းဥပေဒ ၁၃ အရ တင္ျပခ်က္ကိုလက္ခံရရွိသည့္အခါ တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွ င့္ၫႇိႏိႈင္းအတည္ ျပဳခ်က္ရယူ၍ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးထံ ျပန္ၾကားရမည္။
၁၅။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းကိုျဖစ္ေစ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္းကိုျဖစ္ေစ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း လွည့္လည္ျခင္းကိုျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ခြင္ ့ျပဳရန္ တင္ျပသည့္ေလွ်ာက္လႊာကုိုျငင္းပယ္ပါက ပုံစံ (၈)ျဖင့္အေၾကာင္းျပန္ၾကားရမည္။ ယင္းပုံစံတြင္ျငင္းပယ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းကုိခုိင္လုံစြာေဖာ္ျပရမည္။ သို႕မဟုတ္ ျပည္သူတုိ႕၏ကိုယ္က်င့္တရားအက်ဳိးငွာ ျပ႒ာန္း ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္မဆန္႔က်င္လွ်င္ ခြင့္ျပဳမိန္႕႔ထုတ္ေပးရန္ျငင္းပယ္ျခင္းမျပဳရ။
၁၇။ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးရန္ျငင္းပယ္ျခင္းခံရသူသည္ယင္းသို႕ ျငင္းပယ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာကိုလက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွ ခုနစ္ရက္ အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးထံအယူခံႏုိင္သည္။
၁၈။ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးသည္ အယူခံလႊာကုိလက္ခံရရွိသည့္အခါ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္္ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံတင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး၏အမိန္႕ကိုအတည္ျပဳေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း အဆုံးအျဖတ္ေပးရမည္။
၁၉။ အယူခံျခင္းကိုခြင့့္ျပဳပါက ပုံစံ (၉)ျဖင္ ့လည္းေကာင္း၊ အယူခံျခင္းကိုျငင္းပယ္ပါက ပုံစံ(၁ဝ)ျဖင့္လည္းေကာင္း အယူခံ တင္သြင္း သူထံသို႕ ျပန္ၾကားရမည္။
၂ဝ။ အယူခံျခင္းကိုခြင့္ျပဳေၾကာင္း ပံုစံ(၉)ျဖင့္အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္ရရွိပါက ေလွ်ာက္ထားသူသည္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းကို ျဖစ္ေစ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းကိုျဖစ္ေစ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္း လွည့္လည္ျခင္းကိုျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ လုိသည့္ေန႔ရက္အား ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးထံျပန္လည္တင္ျပႏိုင္သည္။
၂၁။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ျပဳသည့္ေနရာ သတ္မွတ္ေပးရာတြင္အေဆာက္အအံုအတြင္းျဖစ္လွ်င္လိပ္စာအျပည့္အစံုကိုလည္းေကာင္း၊ အေဆာက္အအံုျပင္ပ ေနရာျဖစ္လွ်င္ေနရာအတိအက်ကုိလည္းေကာင္း ခြင့္ျပဳမိန္႔တြင္ေဖာ္ျပရမည္။
၂၂။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းျပဳမည့္ လမ္းေၾကာင္းကိုိျပည့္စံုစြာာေဖာ္ျပ သတ္မွတ္ေပးရမည့္အျပင္ လွည့္လည္ရာတြင္ ယာဥ္အသြားအလာ၊ လမ္းေဘးရွိ ေနအိမ္၊ ေစ်းဆုိင္၊ အေဆာက္အအံုမ်ားအား ပိတ္ဆုိ႔မႈ၊ ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားမႈ မရွိေစေရး အတြက္ လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားကိုခြင့္ျပဳမိန္႔တြင္ေဖာ္ျပရမည္။
၂၃။ ၿငိမ္းခ်မ္ းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္းတုိ႕ကုိတစ္ဆက္တည္း ျပဳလုပ္ခြင့္ျပဳပါက စုေဝးရမည့္ေနရာႏွင့္ လွည့္လည္ရမည့္လမ္းေၾကာင္းတို႕ကုိ နည္းဥပေဒ ၂ဝ ႏွင့္၂၁ တြင္ေဖာ္ျပသည့္အတုိင္း ခြင္ ့ျပဳမိန္႕တြင္ေဖာ္ျပရမည္။

အခန္း ( ၄ )
အေထြေထြ

၂၄။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္းမ်ားကုိ ခြင့့္ျပဳမိန္႕အရ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအား ဥပေဒပုဒ္မ ၁၃ အရ ဒုတိယရဲအုပ္အဆင့္ေအာက္မနိမ့္ေသာ ရဲအရာရွိတစ္ဦးဦးက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္အခါ နယ္ေျမ အေျခအေနႏွင့္ စုေဝးျခင္း၊ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းျပဳရာတြင္ပါဝင္သည့္လူဦးေရေပၚမူတည္၍ လုံေလာက္ေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အားကုိ အသုံးျပဳ ရမည္။
၂၅။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းကိုျဖစ္ေစ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္း လွည့္လည္ျခင္းကုိျဖစ္ေစ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္း လွည့့္လည္ျခင္းကိုျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဦးေဆာင္သည့္ပုဂၢိဳလ္သည္ ခြင့္ျပဳမိန္႕ကို တစ္ပါတည္းယူေဆာင္သြားရမည့္အျပင္ တာဝန္ရွိသူက ေတာင္းဆိုပါက ျပသစစ္ေဆးခံရမည္။
၂၆။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းကုိုျဖစ္ေစ၊ ၿငိမ္္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္းကိုျဖစ္ေစ၊ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္ လည္ျခင္းကုိုျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၊ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ သတိေပးသည္ကိုလိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးသည္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ပါ ဦးေဆာင္သည့္ပုဂၢိဳလ္အား ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅ အရ ခြင့္ျပဳမိန္ ့႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္းႏႈတ္ျဖင္ ့ေၾကညာၿပီးေနာက္ စာျဖင္ ့ အေၾကာင္းၾကားရာ၌္ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္ရမည္-
(က) လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊
(ခ) သတိေပးသည္ကိုလိုက္နာမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္၊
(ဂ) ခြင့္ျပဳမိန္ ႕ကို႐ုပ္သိမ္းသည့္ေန႔ရက္ႏွင့္အခ်ိန္။
၂၇။ ၿငိ မ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းကိုျဖစ္ေစ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီ တန္းလွည့္လည္ျခင္းကိုု ျဖစ္ေစ၊ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္း လွည့္လည္ျခင္းကုို ျဖစ္ေစခြင့့္ျပဳမိန္႕အရ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စုေဝးသည့္ေနရာႏွင့္စီတန္းလွည့္လည္ရာသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားႏွင့့္ ပတ္သက္၍ ဦးေဆာင္ေလွ်ာက္ ထားသည့္ပုဂၢိဳလ္ သုိ႕မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းက တာဝန္ယူရမည္။

(ပံု)
ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကို
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

ပုံ စံ ( ၁ )

သိ ု ႔
ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး
---------------ၿမိဳ႕
ရက္ စြဲ ၊------------------

အေၾကာင္းအရာ။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ျပဳရန္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

၁။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့့္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄ အရ ၿငိမ္ခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ ျပဳႏုိင္ပါရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားေဖာ္ျပ၍ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္
-(က) ရည္ရြယ္ခ်က္။------------------------------------------------------------------------------------------
(ခ)ေနရာ။---------------------------------------------
(ဂ) ေန႔ရက္။--------------------------------------------
(ဃ) အခ်ိန္အပိုင္းအျခား။-----------မွ ---------------------------ထိ
(င) ဦးေဆာင္မည့္ပုဂၢိဳလ္/အဖြဲ႕အစည္း။-------------------------
(စ)ေဟာေျပာမည့္ပုဂၢိဳလ္(မ်ား)။----------------------------------------------------------------------------------------
(ဆ)ေဟာေျပာမည့္အေၾကာင္းအရာ။------------------------------------------------------------------------------
(ဇ) ေၾကြးေၾကာ္မည့္ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား။ (မလုံေလာက္ပါက သီးျခား စာရြက္ျဖင့္ပူးတြဲေဖာ္ ျပရန္ )
(၁) ---------------(၂) ---------------(၃) ---------------
(စ် ) တက္ေရာက္မည့္ခန္႔မွန္းအင္အား-----------------ဦး။
၂။ ေအာက္ပါတုိ႕ကုိ ပူးတဲြဲတင္ျပပါသည္ -
(က) ဦ းေဆာင္မည့္ပုဂၢိဳလ္၏ ကုိယ္ ေရးအခ်က္ အလက္မ်ား၊
( ခ) ေဟာေျပာမည့္ပုဂၢိဳလ္ (မ်ား)၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္ အလက္မ်ား၊
(ဂ ) ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္ အလက္မ်ား၊
(ဃ) အသုံးးျပဳမည့္ပုိစတာ၊ ဆုိိင္းဘုတ္ပါစာသားႏွင့္႐ုပ္ပုံမ်ား၊
(င ) ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္။
၃။ ပါတီ ၊ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင္ ့ ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသျဖင္ ့ ေအာက္ပါတို ့ကုိ ပူးတြဲတင္ျပပါသည္ -
(က) ပါတီ၊ အဖြဲ႕အစည္း၏အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတ္တမ္း သုိ႕မဟုတ္ သေဘာတူညီေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ မွတ္တမ္း၊
(ခ) အျခားလုိအပ္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား။
၄။ ေလွ်ာက္ထားသည့္အတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ရရွိပါက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအျပင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔တြင္ သီးျခားသတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုပါ လိုက္နာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံ ကတိ ျပဳပါသည္ ။

ေလွ်ာက္ ထားသူ
ဦး/ေဒၚ--------------------
ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္ ----------------------

Photo..messenger journal

No comments:

Post a Comment