Friday, July 6, 2012

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအပါအ၀င္ ေနာင္အစိုးရအဆက္ဆက္ ရင္ဆုိင္ရမည့္ ဆိုးေမြမ်ားကို သံုးသပ္ျခင္း။အခု ေဖာ္ျပေသာ အခ်က္မ်ားသည္ ယခုဦးသိန္းစိန္အစိုးရသစ္လက္ထက္မွ စတင္ကာ ေနာင္ တက္လာမည့္အစိုရတုိင္းအတြက္ အျမစ္တြယ္ ၿဖိဳဖ်က္ရခက္သည့္ ကင္ဆာကဲ့သိုေသာ ပ်က္စီးမႈဟု တင္စားႏုိင္ပါသည္။ အက်င့္ပ်က္ခ်စားျခင္း၊ Rule Of Law မရွိျခင္း အစရွိသည္ကို အေျခခံထားေသာ ယိုယြင္းမႈမ်ားသည္ ယခု ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ အနည္းငယ္ေပးထားခ်ိန္တြင္  မတုိင္ပင္ထားပါပဲ တစ္ၿပိဳင္တည္း ထြက္ေပၚလာေနသည္မွာ မ်က္ျမင္ပင္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေခါင္းငံုခံေနၾကရသူမ်ား ေခါင္းေမာ့လာၾကသလို ေ၀ဖန္ေထာက္ျပသူ ပညာရွင္မ်ား မီဒီယာမ်ား ေပၚထြက္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္ စစ္အစိုးရ၏ အဖက္ဖက္မွ စြန္႕ပစ္ခဲ့ေသာ ေခ်းထုပ္ႀကီးအား ယခု အစိုးရသစ္မွ ေခါင္းေပၚရြက္ကာ လုိက္ေျဖရွင္းေနရသည့္ဘ၀ေရာက္ေနသည္ကိုလည္း စာနာမိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုကိစၥမ်ားထဲမွ မိမိ လက္လွမ္းမီရာမ်ားကို ေလ့လာေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္..။
(၁) ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၂၀၁၀ အတြင္းမွ .. ၂၀၁၂ အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အိုးအိမ္ရံုး အစရွိသည္တို႔တြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း။
အေျဖ    =    ယခင္စစ္ အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၈၉ မွစခဲ့ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္ၿပီး.. အစိုးရႏွင့္ ပလဲပနံသင့္ေသာ ကုမဏီမ်ား၏ ေငြမတန္တဆေပးေခ်ကာ ..လယ္ေျမ/ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းကို မေက်နပ္ၾကသျဖင့္ ယခု အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၾကမွ ဆႏၵျပၾကျခင္း။ ဆႏၵျပရဲေသာျဖစ္စဥ္မ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြားေနျခင္း။  (ယခုဆႏၵျပမႈမ်ားမွာ ၁၉၈၉ မွ ၂၀၁၀) အတြင္း ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားကို ဆႏၵျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။


(၂) ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၂၀၁၀ အတြင္းမွ ၂၀၁၂ အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ
စက္မႈ႕ဇံု အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပပြဲမ်ား..

အေျဖ    =    ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၈၉ မွ စခဲ့ေသာ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား/အလုပ္သမားအက်ဳိးခဲစားခြင့္မ်ား (အေျခခံလစာဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား) အားနည္းျခင္း ေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား ႏွိပ္ကြပ္သမွ် ႏွစ္ (၂၀) ခန္႔ နင္းျပား ျဖစ္ခဲ့ရျခင္း။
(ယခင္က ဆႏၵျပလွ်င္ ... ယခုေလာက္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမွ မေဆာင္ရြက္ပဲ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ထားျခင္းက အားလံုးအသိပင္။


(၃) ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၂ အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လုိင္မ်ားအားလံုးနီးပါးမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ယာဥ္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား။ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား.. အုပ္စုဖြဲ႕အႏုိင္က်င့္မႈမႈမ်ား သိသာထင္ရွားလာျခင္း။

အေျဖ။  == ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ မထသ ႏွင့္ အပါအ၀င္ အျခားယာဥ္လုိင္းစံုတို႔အား စစ္မႈထမ္းေဟာင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္တို႔မွာ အင္အားသံုးခ်ယ္လွယ္ေနၾကသျဖင့္ လုပ္ခ်င္တာလုပ္ေနၾကျခင္။  ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ားအားလည္း ေလးစားေၾကာက္ရႊံျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ေငြေပးရင္ရတယ္ဟုေသာသေဘာျဖင့္ ပိုက္ဆံလုိခ်င္ေသာ သူေတာင္းစားသာသာ ဆက္ဆံခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထံုးစံလိုျဖစ္ေနျခင္း။
(မထသ ၃၅ လုိင္းဆိုလွ်င္ ယာဥ္ထိန္းရဲအား တုိက္သတ္မႈမွာ တစ္ခုထက္ပိုပါသည္။)


(၄) ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၂ အတြင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား ကန္႔ကြက္ခံရျခင္းင့္ ရပ္တန္႔ခံရျခင္း။

အေျဖ === ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကို ေကာ္မရွင္ရလွ်င္ၿပီးေရာ/ေဒၚလာရလွ်င္ၿပီးေရာ စိတ္ထားျဖင့္..  MOU ထိုးကာ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း။ လက္မွတ္ထိုးသူ တာ၀န္ရွိသူ၀န္ႀကီးမ်ားမွမွ MOU တြင္ ဘယ္လိုေရးထားသလဲဆိုတာေတာင္ ေသေသခ်ာခ်ာ မဖတ္ပဲ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္း။  ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာႏွင့္ ျပည္သူလူထုကို အက်ဳိးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ EIA, SIA မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈကာ..ထင္သလိုျပဳမူခဲ့ျခင္း။


(၅) အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၂၀၁၀-၂၀၁၂ တြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ နယ္ေျမတြင္း တရားမ၀င္/တရား၀င္ နည္းမ်ားျဖင့္ စိမ့္၀င္ပ်ံ႕ႏွံ႔လာေသာ ဘဂၤလီမ်ားေၾကာင့္ အေရးအခင္းမ်ားျဖစ္ပြားျခင္း။ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား ေသေၾကပ်က္စီးျခင္း

အေျဖ === ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ႏုိင္ငံတ၀ွမ္း မၾကံဳစဖူး အဂတိလုိက္စားမႈႀကီးမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ေဒသ (ဘဂၤလား) မွ ဘဂၤလီမ်ား ေငြေပးလွ်င္ အလြယ္တကူ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ျခင္း။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္း။ လ၀ကဥပေဒ ခိုင္မာေသာလည္း  White card ကို လူဦးေရ ငါးသိန္းနီးပါးကို ထုတ္ေပးထားျခင္းအျပင္ လက္ရွိ တရားမ၀င္ လူဦးေရ ငါးသိန္းနီးပါး (အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားအရ) ရခုိင္ျပည္တြင္းတြင္ ေရာက္ရွိေနျခင္း။ ထုိ႔အျပင္ ၁၉၈၉ ေနာက္ပိုင္းမွ၀င္ေရာက္လာေသာ ဘဂၤလီမ်ားက ရန္ကုန္တြင္ အေျခခ်ကာ ႏုိင္ငံေတာ္သူေဌးမ်ားအဆင့္အျဖစ္ေရာက္ရွိေနျခင္။ ထုိသူေဌးမ်ားထဲမွ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအမတ္မ်ားအျဖစ္ေရာက္ရွိေနကာ ရိုဟင္ဂ်ာကို တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး  စိစစ္ေရးကတ္ ပန္းေရာင္ ထုတ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုသည္အထိ ဆိုး၀ါးလားျခင္း။


(၆) ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ .ေရႊတူးႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမဏီ ရာေပါင္းမ်ားစြာမွ အစိုးရသစ္သို႔ အခြန္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပျခင္း။ ပညာရွင္းမ်ား/စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မ်ား ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသျဖင့္  ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းျခင္း

အေျဖ === ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ မ်က္ႏွာႀကီးသူမ်ား၊ ၾသဇာရွိသူမ်ားႏွင့္ (တရုတ္) ၾသဇာခံကုမဏီမ်ားအား ေရႊတူးေဖာ္ခြင့္ျပဳျခင္းအျပင္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္မလြယ္ေသာ အျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေပးထားျခင္း။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒမ်ား ခုိင္ခုိင္မာမာ မရွိျခင္း။


(၇) အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၂၀၁၀-၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရ၏ လယ္လုပ္သူမ်ား လယ္ပိုင္ေရးႏွင့္ လယ္သမားမ်ား လယ္ပိုင္ေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအား ႀကိဳးစားသမွ် အရာမထင္ျခင္။

ေျဖ  =  စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔မွစတင္ၿပီး (ဦးေရႊမန္း၏သားပုိင္ဆုိင္ေသာ) ဧရာေရ႔ႊ၀ါ၊ ၀ါ၀ါ၀င္း အစရွိေသာ ကုမဏီႀကီးမ်ားက လယ္သမားကို စပါးေပး (စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ) ထုတ္ျခင္းၿပီး လယ္မ်ားကို အပိုင္ရယူရန္(ခ်စ္တီး) မ်ားကဲ့သို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္း။ ၂၀၀၈ နာဂစ္အၿပီးတြင္လယ္ (ဦးေတဇပိုင္) ထူး .. စေသာ ကုမဏီမ်ားမွ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအေၾကာင္းျပကာ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလာၾကျခင္း။ ယေန႔အခ်ိန္ ၂၀၁၂ တြင္ လယ္လုပ္သူလယ္သမားးမ်ားထက္ ကုမဏီပိုင္လယ္မ်ား မ်ားျပားေနသလို လယ္သမားအမ်ားစုမွာ သူရင္းငွား အျဖစ္ ကုမဏီလယ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္လုပ္ကုိင္ေနရျခင္း။


(၈) အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၂၀၁၀-၂၀၁၂ တြင္ ႏိုင္ငံအတြင္း အင္အားအႀကီံုးဆံုး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုႀကီမ်ား အခြန္ေဆာင္မႈ နည္းပါးျခင္း

အေျဖ =  စစ္အစိုးရလက္ထက္ (၁၉၈၈-၂၀၁၀) မွ အစျပဳကာ အစိုးရထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပလဲပနံသင့္ေနေသာ ကုမဏီမ်ား၊ တပ္မေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ႏွင့္ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (MEC) အစရွိသည္တို႔မွ အခြန္ေဆာင္မႈ နည္းပါးျခင္းမွစတင္ကာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အခြန္ေရွာင္ေနၾကျခင္း။


(၉) အစိုးရသစ္လက္ထက္ ႏုိင္ငံတကာမွ စီးပြားေရးကန္႔သန္႔မႈမ်ား ပ်က္ျပယ္ကာ စီးပြားေရးပိတ္ဆိုမႈကို ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား မ၀င္ေသးျခင္း။

အေျဖ == စစ္အစိုးရလက္ထက္ (၁၉၈၈-၂၀၁၀) မွ စတင္ကာ ယေန႔အထိ ျပဌာန္းထားေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒမ်ား/အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား ခုိင္မာမႈမရွိျခင္း။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ..အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားျဖင့္သာ စီမံခန္႔ခြဲခဲ့ျခင္း ..။ ယခု အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ၂၀၁၂ တြင္ မခိုင္မာ၊ ေခတ္မမီေတာ့ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျပဌာန္းေနရျခင္း။ 


(၁၀) အစိုးရသစ္လက္ထက္ Myanmar အစား Burma ဟုေသာ အသံုးအႏႈန္းကို ကန္႔ကြက္ရန္ႀကိဳးစားျခင္။။ လူငယ္မ်ား တုိင္းရင္းသားမ်ားမွ Myanmar - Burma ဟုေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားအား ၀ိ၀ါဒ သေဘာထား ကြဲလြဲစျပဳလာျခင္း။  

အေျဖ ==== ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၈၉ တြင္ အဂၤလိပ္အသံုအႏႈန္းမ်ားအား ျမန္မာအသံထြက္ျဖင့္ စာလံုးေပါင္းရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ Burma ကို Myanmar ဟုေသာ စကားရပ္ျဖင့္ ျပဌာန္းခ်က္ထုတ္ကာ အာဏာတည္ေစခဲ့ျခင္း။


(၁၁) အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား တင္သြင္းမႈ ေပၚလစီႏွင့္ အခြန္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပိုင္ဆုိင္သူမ်ား နစ္နာခဲ့ျခင္း။ စီးပြားေရးထိခိုက္လာျခင္း။

အေျဖ === ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကားတင္သြင္းမႈကို ကန္႔သတ္ကာ ဦးပိုင္ကဲ့သို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုသာ သီးသန္႔ဖြင့္ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ အတြင္း ကားတစ္စီး၏ေပါက္ေစ်းမွာ အဆ ၁၀၀ နီးပါးခန္႔တက္သြားခဲ့သျဖင့္ ယခုလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာလုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ ထိုအခ်ိန္က ကားေစ်းျမွင့္ကာ၀ယ္ယူထားသူမ်ားမွာ မ်ားစြာနစ္နာခဲ့ျခင္း။


အဲဒီကိစၥမ်ားဟာ .. ၂၀၁၅ အတြင္းမွာ အားလံုး အဆင္ေျပသြားႏုိင္ဖို႔ မလြယ္ပါ။ အျမစ္ကအစႏႈတ္ယူဖို႔ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အခ်ိန္ယူရမွာပါ။

အစရွိတဲ့ အထုပ္အရႈပ္ေတြကို ေလ့လာရင္းနဲ႔ပဲ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ  ပုဒ္မ (၄၄၅) ကို ျပန္လည္ျမင္ေယာင္မိပါေတာ့တယ္.။

“ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္
ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီတို႔၏ မူူဝါဒ
လမ္းညႊန္မႈမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အမိန္႔ျပန္တမ္းမ်ား၊ ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို လည္း
ေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြ ဲ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံ
ေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး
ေကာင္စီတို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ တာဝန္မ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ဆက္ခံသည္။ ယင္းအဖြဲ႔
သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔ဝင္တဦးဦး၊ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြ ဲ႔ဝင္တဦးဦး၏ တာဝန္အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေပၚ
အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ယင္းတို႔အား တရားစြဲဆိုျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမရွိေစရ။”

ကဲ... ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲ....။

သမၼတႀကီးကေတာ့ ေျပာပါတယ္..။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ေၾကး..တဲ့... သူေျပာတာကို.. သေဘာေပါက္သလိုလိုေတာ့ ရွိသား။။။

ရန္ေအာင္..

။မည္သူမဆို Share ႏိုင္ပါသည္။

 by Yan Aung on Friday, July 6, 2012 at 2:35am ·

No comments:

Post a Comment