Sunday, June 24, 2012

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ရွိေနထိုင္တဲ့အိမ္ကို အကိုုျဖစ္သူ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားအား အေမြတဝက္ ခြဲေပးဖို႔ တရားစီရင္ခ်က္ မမွန္ကန္ပါ


Sunday, June 24, 2012 at 1:42pm ·လက္ရွိ ေဒၚောင္ဆန္းစုၾကည္ တဦးတည္း ပိုင္ဆိုင္ေနထိုင္ရာကို ဦးောင္ဆန္းဦးကို တဝက္ခြဲေပးလိုက္ဖို႔ တရားစီရင္ခ်က္ေပၚခုလို ရႈျင္ သံုးသပ္ိပါတယ္။

  1. ိသားစု ပုဂၢိဳလ္ေရးရ ဦးောင္ဆန္းဦးေနနဲ႔ိသားစုရဲ႕ တဦးတည္း က်န္ရွိေနတဲ့ ညီငယ္ေပၚွာ တရားစြဲဆိုြခြဲေဝ ေတာင္းခံတာ်ဳိးလုပ္သင့္ပါဘူး။
  2. ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားၿပီး စံနူနာယူထိုက္တဲ့်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ောင္ဆန္းနဲ႔ိခင္ ေဒၚခင္ၾကည္တို႔ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ေထာက္ထား ငဲ့ညွာသင့္ပါတယ္။  
  3. န္ာႏိုင္ငံ ဥပေဒေၾကာင္းွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္ရွိပါဘူး။
  4. ဗိုလ္ခ်ဳပ္ောင္ဆန္းရဲ႕ သားျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ေၾကာင္းျပခ်က္ဟာ ဘက္လိုက္ႈ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဥပေဒကို်က္ကြက္ျပဳရာ ေရာက္ေနပါတယ္။
  5. ေဒၚောင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းေတြကိုနာလိုရႈစိ့္တဲ့ေနနဲ႔ တားဆီးပိတ္ပင္ ေႏွာင့္ယွက္ဖို႔ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ထက္ပါ (၁) နဲ႔ (၂) ကေတာ့်ားျပည္သူလြယ္တကူ သေဘာေပါက္ ရွင္းလင္းၿပီးသားခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းခ်က္ေတြကိုေတာ့ ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္ာဏာသိ္းေခါင္းေဆာာင္ ဦးေနဝင္းစိုးရလက္ထက္ွာိုး္စီးပြားေတြ စြန္႔လႊတ္ၿပီး ျပည္ပကို ထြက္ေျပးသြားသူေတြ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ျန္ာႏိုင္ငံသားျဖစ္ကို စြန္႔လႊတ္ၿပီးျခားႏိုင္ငံေတြွာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ ေျပာင္းလဲခံယူလိုက္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ျန္ာႏိုင္ငံသားဟုတ္ေတာ့တဲ့တြက္ ျန္ာႏိုင္ငံွာ စြန္႔လႊတ္ခဲ့တာေတြကို ဘယ္ေတာ့ွ ျပန္ရယူႏိုင္ဖို႔ရွိၾကေတာ့ပါဘူး။

ခုွာ ဦးောင္ဆန္းဦးလို ျန္ာႏိုင္ငံသားဟုတ္ေတာ့သူတဦးကို သူေနထိုင္ခဲ့ဖူးရာ္တဝက္ကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ျပဳလိုက္ယ္ဆိုရင္ ျန္ာႏိုင္ငံ တရားဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖို႔ ျဖစ္လာရေတာ့ယ္။ ႏိုင္ငံျခားကေန ျန္ာႏိုင္ငံသားေဟာင္း်ားစြာတို႔က သူတို႔ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ဖူးတာေတြ ျပန္ေတာင္းတဲ့ႈေတြကို န္ာႏိုင္ငံဘက္က ရင္ဆိုင္ရပါေတာ့ယ္။

ႈတခုွာ ဘယ္သူဘယ္ဝါရဲ႕ သားသီးျဖစ္လို႔က်ဳိးခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိေစ ဆိုတဲ့ေၾကာင္းျပခ်က္ဟာ က်င့္သံုးရယ့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ျဖစ္ထိုက္ပါဘူး။ ဒီလိုသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေပးခဲ့ရင္ိဘရွိန္ဝါားကိုးၿပီး ရာဇဝတ္ႈ က်ဳးလြန္သူေတြားလံုးကို တရားစီရင္ေရးဘက္က်က္ကြယ္ျပဳရာ၊ားေပးရာ ေရာက္သြားပါယ္။ တရားစီရင္ေရးစနစ္က ၾသဇာတိကၠႀကီးသူေတြရဲ႕ သားသီးေတြ ရာဇဝတ္ႈ က်ဴးလြန္ဖို႔ေနထားေတြကို ခြင့္ျပဳရင္ ဒါဟာာဏာကိုလြဲသံုးစားႈလည္း ျဖစ္သြားပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးခ်က္ကေတာ့ုပ္ခ်ဳပ္ေရးာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ တရားစီရင္ေရး႑ဳိင္ေပၚ လႊ္းိုးႈ ရွိေနလားလို႔ သံသယ ျဖစ္စရာေျခေနပါပဲ။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနပါလိ့္ယ္။ ေဒၚောင္ဆန္းစုၾကည္ ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တာ ျန္ာတႏိုင္ငံလံုးေရာ တကာၻလံုးကပါ ေကာင္းေကာင္းသိထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး လုပ္တာေတာင္ွ ႏိုင္ငံက်ဳိးျပဳ၊ ျပည္သူလူထုက်ဳိးျပဳ ႏိုင္ငံေရးကိုသာ သတ္သတ္ွတ္ွတ္ လုပ္ေနွန္း်ားက သိၾကပါတယ္။

န္ာႏိုင္ငံေရးေပၚင္တိ္းေစာင္းတဲ့ ကိုယ္က်ဳိးရွာသူဆိုစေလာက္ လူနည္းစုတခ်ဳိ႕ကေတာ့ ေဒၚောင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ရည္ွန္းခ်က္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြေပၚွာ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ ေဒၚောင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ွာ ႏိုင္ငံတကာကစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ျခား ႏိုင္ငံျခား ဧည့္သည္ေတြ ဝင္ထြက္သြားလာေနတာကို သူတို႔ကနာလိုရႈဆိ့္ ျဖစ္ေနပံုရၿပီး ႏိုင္ငံေရးက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနတယ္လို႔င္တတ္ၾကပါဘူး။

ဒါေတြားလံုးဟာ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဒီိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးလ္းေၾကာင္း တည္ၿငိ္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေႏွာင့္ယွက္ ဟန္႔တားေနတဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်လိုက္ပါတယ္။

တဆက္တည္းွာပဲ ဦးောင္ဆန္းဦးကိုသာကေျာ္င္ဲ့ ဥပေဒေၾကာင္းနဲ႔ညီတဲ့ တရားစီရင္ခ်က္ကိုပါ လူထုတရပ္လံုးက ဝိုင္းဝန္း ရွဳတ္ခ် ျပစ္တင္ ကန္႔ကြက္တဲ့ က္ပိန္းေတြ လုပ္သင့္ပါတယ္။

လြင္ောင္စိုး
၂၄-၆-၂ဝ၁၂
..............

No comments:

Post a Comment