Monday, July 23, 2012

တစ္ခုတည္းေသာ ေျဖရွင္းနည္းသည္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိ-Only solution unaccepted....

တစ္ခုတည္းေသာ ေျဖရွင္းနည္းသည္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိ-Only solution unaccepted....

(Bangkok Post မွ 20 July 2012 ရက္စြဲပါ “Only solution unaccepted” ေခါင္းႀကီးပိုင္းကို ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ေနာက္ဆံုးတြင္မူ ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ၄င္း၏ပထမဆံုးထုိင္းႏိုင္ငံခရီးစ
ဥ္ကို ရက္သတ္မွတ္လုိက္ေလၿပီ။ တနဂၤေႏြေန႔မွစတင္၍ ၃ ရက္ၾကာ လာေရာက္မည့္ အေနာက္ဖက္အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ကို ထုိင္းႏိုင္ငံက ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႀကိဳဆိုပါလိမ့္မည္။

ဦးသိန္းစိ္န္၏ ခရီးစဥ္မတုိင္မီျပင္ဆင္မႈမ်ားမွာ အျပည့္အဝရွင္းလင္းေျပာၾကား၍ မရေလာက္ေအာင္ ရႈပ္ေထြးလ်က္ရွိသည္။ သူသည္ ႏွစ္ႀကိိမ္တုိင္တုိင္ လာမည္ဟုအဆုိျပဳခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႀကိမ္စလံုး ေရာက္မလာခဲ့ပါ။

အဆုိပါခရီးစဥ္ေႏွာင့္ေႏွးမႈအေၾကာင္းအရင္းမ်ားကိုစပ္စုလုိၾကျခင္းမွာတစံုတရာအမွားအယြင္းမရွိဟု ေစာဒကတက္ၾကရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုး မေအာင္ျမင္ေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ဦးသိန္းစိန္၏ခရီးစဥ္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈတြင္ အေၾကာင္းအရင္းရွိသည္။ တရားဝင္ေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ေသာ လူႀကိဳက္မ်ား အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ကို ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုခဲ့ျခင္းသည္ အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္လိမ့္မည္ဟူေသာ ထိထိမိမိမွန္းဆမႈ ရွိေနေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၈ လအတြင္း အထင္ႀကီးစရာအေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစုိးရအႀကီးအကဲအျဖစ္ ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ ရာက္လာေလၿပီ။ ကမၻာ့အႀကီးဆံုးကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေမွ်ာ္မွန္းကာတန္းစီေနၾကသည္။ အင္အားႀကီး General Electric သည္ ယခင္အပတ္က X-ray ဓာတ္မွန္စက္မ်ားေရာင္းခ်ေပးကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အေမရိကန္တုိ႔၏ ေျခလွမ္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္လုိက္ၿပီ။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ယင္း၏ ေခါင္းေဆာင္သည္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအတြင္း ဖြာလန္က်ဲသြားခဲ့ေသာ အေပါက္အျပဲမ်ားကို ဖာေထးရန္အတြက္ ခရီးရွည္ႀကီးေလွ်ာက္ရန္ က်န္ေနေသးသည္။ မၾကာေသးမီက ရခုိင္ျပည္နယ္မွ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စည္းလံုးမႈဟန္ေဆာင္မ်က္ႏွာဖံုးကို ကြာက်သြားေစသည္။ လတ္တေလာကာလအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစုိးရ၏ အျပင္းထန္ဆံုးသတိေပးမႈမ်ားကို ဦးသိ္န္းစိန္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ အပတ္အတြင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ကကုလသမဂၢအား “ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာတစ္သန္းကို လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၄င္းတုိ႔သည္ တုိင္းရင္းသားမဟုတ္ေသာလူမ်ိဳး၊ ဘာသာမတူသူမ်ားျဖစ္၍ ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ပို႔ျခင္း(သို႔)ႏွင္ထုတ္ျခင္း ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ခုတည္းေသာ ေျဖရွင္းနည္းမွာ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္ဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုးသို႔ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ လႊဲေျပာင္းျခင္း(သို႔)၄င္းတို႔အား လက္ခံလုိေသာ တတိယႏိုင္ငံမ်ား၌ အေျခခ်ေစျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း”ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သူ႔ရဲ႕တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြအတြက္ တာဝန္ယူမွာျဖစ္ေသာ္လည္း၊ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္မဟုတ္ဘဲ တရားမ၀င္ နယ္စပ္ျဖတ္ကူးလာေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္”ဟု သမၼတ႐ံုးဝက္ဆိုဒ္တြင္ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားထားသည္။

ယင္းစကားလံုးမ်ားသည္ ျပင္းထန္သည့္အျပင္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိပါ။ တပ္မေတာ္အစုိးရ အဆက္ဆက္လက္ထက္တြင္ တီထြင္ေခၚေဝၚခဲ့သည့္ နာမည္ျဖစ္သည့္ ႐ိုပာင္ဂ်ာမ်ားတြင္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးရွိသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္မ်ားဟု သတ္မွတ္ယူဆ ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ထုိအေျခအေနမ်ားကို လက္သင့္ခံျခင္းသည္သာ ေျဖရွင္းနည္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ရိုဟင္ဂ်ာတုိ႔၏ အခက္အခဲကို ဦးသိန္းစိန္၏ ခရီးစဥ္တြင္ေဖာ္ထုတ္ရပါမည္။ ထုိင္းႏွင့္အိမ္နီးခ်င္းမ်ားသည္လည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာတုိ႔၏ အခက္အခဲကို ေကာင္းစြာသိရွိေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဇာတိမွထြက္ခြာလာၾကေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အျခားတစ္ေနရာသို႔ ဆက္လက္ သြားေရာက္ရန္အတြက္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၌ ခရီးတစ္ေထာက္ နားၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွျမစ္ဖ်ားခံလာေသာ ျပႆနာအရႈပ္ထုပ္ကို ထုိင္းအာဏာပိုင္မ်ားကလည္း လက္ခံႀကိဳဆိုျခင္း မျပဳၾကပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တပ္မေတာ္၏ ေသနတ္ေျပာင္းဝ ဖိအားေအာက္တြင္ ၾကာရွည္အထီးက်န္ေနခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ယခု ျမန္မာသမၼတ၏ တုန္လႈပ္ဖြယ္ စကားကို နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးၾကဖြယ္ ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကိုယ့္ျပႆနာကိုယ္ရွင္းေနေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ဂ႐ုဏာထားရမည့္ က်င့္ဝတ္ကိုမူ မေဖာက္ဖ်က္သင့္ပါ။ သူ႔စကားမ်ားကို သေဘာမတူႏိုင္ပါက ပ့ံပိုးမည့္လုပ္ရပ္မွန္သမွ်ကိုလည္း လက္သင့္ခံႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ဆုိသည္ကို ဦးသိန္းစိန္ သိထားသင့္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ နာတာရွည္အၾကမ္းဖက္ အေမွာင္ကမၻာထဲမွ႐ုန္းထြက္ကာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ႏွင့္လံုးဝျခားနားေသာ က်င့္ဝတ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကမၻာသစ္ထဲသို႔ ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ သမၼတ၏ ေျပာစကားမ်ားမွာမူ လူမ်ိဳးစြဲစိတ္ျပင္းျခင္း၊ မုန္းတီးျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း အေငြ႕အသက္မ်ား လႊမ္းေနသည္။

Yangonchronicle

No comments:

Post a Comment