Saturday, July 14, 2012

ရပ္တန္းကရပ္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ျပီ
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာပိုင္မ်ားသည္  ျပည္သူလူထုလူတန္းစားအလႊာအသီးသီးေတြအေပၚ ရန္ျငိဳးရန္စမရွိပဲ  အျငိဳးၾကီးစြာ ဖမ္းဆီး၊ ႏွိပ့္စက္၊ ညွင္းပမ္း၊ သတ္ျဖတ္ ခဲ့သည့္အျပင္- အဓမၼေစခိုင္းျခင္း၊အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း၊ ကိုယ့္ရပ္ကိုယ့္ေက်းရြာေတြကိုစြန္႔ခြါျပီး ေတာထဲေတာင္ထဲတြင္ စစ္ေျပး
စစ္ေရွာင္ဘဝႏွင့္ ေနခဲ့ၾကရျပီး၊ လူမသိသူမသိသတ္ျဖတ္ညွင္းပမ္းႏွိပ့္စက္ျခင္းတို႔ကိုခံခဲ့ရျခင္း၊ လူသိသူသိ သတ္ျဖတ္ညွင္းပမ္းႏွိပ့္စက္
ျခင္းမ်ားခ့ဲရျခင္း၊ ခေလးစစ္သားမ်ားအား အဓမၼစုေဆာင္းျခင္း၊ လူသားမ်ားကို မိုင္းရွင္းကရိယာအျဖစ္အသံုးျပဳျခင္း၊ အစလိုက္အျပံဳလိုက္
သတ္ျဖတ္ျပီး လူသားအျဖစ္ရပ္တည္ ခြင့္မျပဳျခင္း၊ လယ္ယာျခံေျမမ်ားကိုအတင္းအဓမၼသိမ္းဆီးျပီး ထိုက္သင့္ထိုက္တန္တဲ့ နစ္နာဆံုးရႉံး
မႈမရရွိပဲ အဓမၼေျပာင္းေရြ႕မႈမ်ားခံခဲ့ရျခင္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းအဆမတန္ျမွင့္မားလာသည့္ဒဏ္ကို ျပည္သူအမ်ားအလူးအလိမ့္ခံစားခဲ့ရျခင္း စသည့္ဆိုးဝါးခါးတီးလွေသာ လူမႈဒုကၡအဝဝတို႔ကို ခေလး၊ လူၾကီး အားလံုးတို႔သည္ ခါးစီး
ျပီးခံစာခဲ့ၾကရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုဒဏ္ကို မိခင္နဲ႔ ခေလးမ်ားက ဆိုးဆိုးရြားရြားခံစားခဲ့ၾကရပါသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေက်ာင္းေတာ္ကရန္စရွိထားခဲ့ၾကသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစား၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏိူင္ငံေရးအင္အားစု
တို႔သည္ ႏိူင္ငံေရးအရ သေဘာထားကြဲလြဲကာ အျငိဳးၾကီးစြာျဖင့္ ဘတျပန္ က်ားတျပန္ ပစ္္- ခတ္- ရပ္ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ ဖမ္းလိုက္- ဆီး
လိုက္ လႊတ္လိုက္လုပ္ေနသည့္ ႏိူင္ငံေရးပဋိပကၡၾကီးေၾကာင့္  တိုင္းရင္းသားျပည္သူအမ်ားသည္ ကြ်ဲႏွစ္ေကာင္ခတ္သည့္ၾကားတြင္ ေျမဇာ
ပင္အတိျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။ အစိုးရေျပာင္းလဲမႈတခု ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ေရရွည္ေတာလွန္ေရး၊ ေရရွည္ႏိူင္ငံေရးပဋိပကၡ မျဖစ္သင့္သည္ကို
ႏွစ္ဖက္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားက အေလးအနက္စဥ္းစားသတိျပဳၾကရမည္။ ထို- ႏွစ္ရွည္ႏိူင္ငံေရးပဋိပကၡႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ျဖစ္ပြါးခဲ့သည့္ ျပည္
တြင္းစစ္၏ ရလဒ္ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာအတိရွိခဲ့သည့္တိုင္းျပည္သည္ အဖက္ဖက္မွယိုယြင္းပ်က္ဆီးခဲ့ရျပီး ဆင္းရဲေသာတိုင္းျပည္သို႔ ဆိုဒ္
ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ထိုႏွစ္ရွည္လမ်ားျဖစ္ပြါးခဲ့ၾကသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ႏိူင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားကိုအဆံုးသတ္ရန္လိုပါသည္။
 ((( ဒီေနရာမွာ မွတ္ခ်က္တခုအေနနဲ႔ အနည္းငယ္ေရးသား တင္ျပလိုပါသည္.....ႏွစ္ရွည္လမ်ားျဖစ္ပြါးေနေသာ ႏိူင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရး
ပဋိပကၡမ်ားကို ႏိူင္ငံေရး- စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္အိုၾကီးမ်ားကကိုင္သြယ္မေျဖရွင္းႏိူင္လွ်င္....ေျဖရွင္းလို႔ႏိူင္မယ့္ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ
ကို ႏိူင္ငံနဲ႔ လူမ်ဳိးအက်ဳိးကိုေရွးရႉျပီး ႏိူင္ငံအေရးတာဝန္မ်ားကို လက္ပုခံုးေျပာင္းတာဝန္ကိုလြဲေျပာင္းေပးဖို႔ေတာ့လိုပါတယ္။ သို႔မွသာ ေျပမ
လည္ေနေသးသည့္ ႏိူင္ငံေရး၊ စစ္ေရးပဋိပကၡေတြကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးႏိူင္လိမ့္မည္ဟု စာေရးသူအေနျဖင့္ အၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္ပါသည္
 ))))) အခုဆိုရင္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ႏွစ္ဖက္အင္အားစုမ်ား၏ အျပဳသေဘာဆန္စြာကိုင္တြယ္ေျဖ
ရွင္းမႈေၾကာင့္ အဆိုးသံသရာထဲက ရုန္းထြက္လာခါစရွိေသးသည့္   ျမန္မာႏိူင္ငံ၏ ႏိူင္ငံေရးသည္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အထိုက္အေလွ်ာက္ ရွိေသာ္ျငားလည္း စိတ္ႏွလံုးဒုန္းဒုန္းခ်ရမည့္ စိတ္ခ်ရမည့္ႏိူင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚသို႔မေရာက္ရွိေသး။ ထိုေၾကာင့္ သတိၾကီးၾကီးထား
ကာ အားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ႏိူင္မည့္ေရွ႕- ႏိူင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက လက္ရွိိုအစိုးရမွ ခ်မွတ္အေကာင္ထည္ေဖာ္ၾကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္လိုပါသည္။
လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ အစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏ ၱရားတြင္ စစ္တပ္ကပါဝင္မႈမရွိေၾကာင္းတရားဝင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့ေသာ္ျငား
လည္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာအစိုးရအာဏာပိုင္ေတြက အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုထိခိုက္ေစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ျပဳ
လုပ္ေနသည္ကို လက္ရွိ- ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ ထိေရာက္စြာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းကာ အျပစ္ေပးအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလုပ္ရန္လိုအပ္
ေနပါေသးသည္။ ဥပမာ ။ ။ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ ဆဲဗင္းဇူလိုင္ အခမ္းနားျပဳလုပ္က်င္းပမည့္သူမ်ားကို ေခၚယူစစ္ေဆးျပီး အခမ္းနားျပဳလုပ္က်င္း ပျခင္းကို ဟန္႔တားေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ အခုၾကားသိေနရတဲ့သတင္းအရ ပဲခူးျမိဳ႕တြင္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွာက်ေရာက္မည့္ ( ၆၅ )
ႏွစ္ျပည့္ အာဇာနည္ေန႔အခမ္းနားအား အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားသည္ကို ၾကားသိေနရပါသည္။ အမွန္တကယ္ဆို အစိုးရကိုယ္တိုင္ဦးစီးကာတႏိူင္ငံလံုးအတိုင္းတာအရ ခမ္းခမ္းနားနားျပဳလုပ္က်င္းပျပဳလုပ္ေပးရန္လိုပါသည္။
ထိုသို႔ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္းသည္ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လူအမ်ားက သံသယျဖစ္ေစပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မလိုလားအပ္တဲ့
ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္းကို မျပဳလုပ္သင့္ေပ။ ဒီမိုကေရစီႏိူင္ငံေတာ္ဆီသို႔ခ်ီတက္လွ်င္ စိုးရိမ္ကဲျပီး တိုင္းျပည္ကိုအေၾကာက္တရားနဲ႔
အုပ္ခ်ဳပ္ေန၍မရပါ၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရဲရဲလုပ္ေဆာင္သြားရန္လိုပါသည္။ တိုင္းျပည္
ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း လူထုလူတန္းစားအလႊာအသီးသီးကို အုပ္တခ်ပ္သဲတပြင့္ ႏိူင္ရာတာဝန္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္
ခြင့္ျပဳရန္လိုပါသည္။ ဒီေနရာမွာ သတိခ်ပ္ရမွာက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ေနဝင္းမွသည္ ဗိုလ္သန္းေရႊလက္ထက္ထိ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ တဦးတည္း၏ အမိန္႔အာဏာအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက တိုင္းျပည္ကိုထင္သလိုစိတ္တိုင္းက်အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္
အတြက္ ယေန႔တိုင္းျပည္သည္နလန္ျပန္လည္မထူႏိူင္ပဲ ကိုးပါးေမွာက္ခဲ့ရသည္ကို လက္ရွိအစိုးရမွ သင္ခန္းစာေကာင္းေကာင္း ယူ ေစလိုသည္။
နိဂုဏ္းခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေရးသားလိုသည္မွာ ဒဏ္ရာပလပြနဲ႔ တိုင္းျပည္ကိုၾကည့္ျပီး လူကိုေသေၾကပ်က္ဆီး ဒုကၡမ်ဳိးစံုေရာက္ေစတဲ့ ႏိူင္ငံေရး
ပဋိပကၡနဲ႔ စစ္ေရးပဋိပကၡေတြအဆံုးသတ္ေစေရးအတြက္ အက်ဳိးမရွိတဲ့ စစ္ေရး၊ ႏိူင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ား ရပ္တန္းက ရပ္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ျပီ
ျဖစ္အေၾကာင္းအၾကံျပဳေရးသားလိုက္ပါသည္။
( ကိုဗလိုင္ ) အေမ့သား
 by Ko Baloi on Saturday,
July 14, 2012 at 11:35am

No comments:

Post a Comment